PODZAKONSKA AKTA

Uredbe    /   Pravilnici

 .

 

Uredbe    /   Pravilnici

UREDBE

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAJBOLJIH DOSTUPNIH TEHNIKA ZA PRIMENU STANDARDA KVALITETA, KAO I ZA ODREĐIVANJE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJA U INTEGRISANOJ DOZVOLI

UREDBA O LISTI NEOPASNOG OTPADA ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA, SA DOKUMENTACIJOM KOJA PRATI PREKOGRANIČNO KRETANJE

UREDBA O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE

UREDBA O ODREĐIVANJU POJEDINIH VRSTA OPASNOG OTPADA KOJE SE MOGU UVOZITI KAO SEKUNDARNE SIROVINE

UREDBA O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

UREDBA O VRSTAMA AKTIVNOSTI I POSTROJENJA ZA KOJA SE IZDAJE INTEGRISANA DOZVOLA

UREDBA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE VRŠI TERMIČKI TRETMAN, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE LOKACIJE, TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM USLOVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, OPREMANJE I RAD POSTROJENJA ZA
TERMIČKI TRETMAN OTPADA, POSTUPANJU SA OSTATKOM NAKON SPALJIVANJA 

.

 

Uredbe    /   Pravilnici 

PRAVILNICI

 

PRAVILNIK O LISTI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA, MERAMA ZABRANE I OGRANIČENJA KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME KOJA SADRŽI OPASNEMATERIJE, NAČINU I POSTUPKUUPRAVLJANJA OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O LISTI POPs MATERIJA, NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE POPs OTPADOM I GRANIČNIM VREDNOSTIMA KONCENTRACIJA POPs MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPs

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA ISTROŠENIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD TITAN-DIOKSIDA, MERAMA NADZORA I MONITORINGA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM FLUORESCENTNIM CEVIMA KOJE SADRŽE ŽIVU

PRAVILNIK O NAČINU SKLADIŠTENJA, PAKOVANJA I OBELEŽAVANJA OPASNOG OTPADA

PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE

PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OTPADA I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE

PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA

PRAVILNIK O POSTUPANJU SA UREĐAJIMA I OTPADOM KOJI SADRŽI PCB

PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SAKUPLJANJA, TRANSPORTA, SKLADIŠTENJA I TRETMANA OTPADA KOJI SE KORISTI KAO SEKUNDARNA SIROVINA ILI ZA DOBIJANJE ENERGIJE

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU STRUČNE ORGANIZACIJE ZA ISPITIVANJE OTPADA

Uredbe    /   Pravilnici